Kinh Văn 1 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh viết: Vấn viết: “Thượng công (1) trị vị bệnh (2) hà dã? Sư viết: phu trị vị bệnh giả, kiến can chi bệnh, trị can truyền tỳ, dương tiên thực tỳ, tứ quý tỳ vượng (3) bất thụ tà tức vật bổ chi. Trung công (1) bất hiểu tương truyền, kiến an chi bệnh,…

Chi tiết

Kinh Văn 2 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Phu nhân bẩm ngũ thường, nhân phong khí mà sinh trưởng, phong khí tuy năng sinh vạn vật, diệc năng hại vạn vật, như thủy năng phù châu (1) diệc năng phúc châu (2). Nhược ngủ tạng nguyên chân (3) thông sướng, nhân tức an hòa. Khách khí (4) tà phong (5) trúng…

Chi tiết

Kinh Văn 3 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Vấn viết: “Bệnh nhân hữu khí sắc kiếm can diện bộ nguyện văn kỳ thuyết”. Sư viết: “Tỵ đầu sắc thanh, phúc trung thống, nhược lãnh giả tử; tỵ đầu sắc vi hắc giả, hữu thủy khí, sắc hoàng giả, hung thượng hữu hàn, sắc bạch giả vong huyết dã; thiết vi xích…

Chi tiết

Kinh Văn 4 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh viết: Sư viết: Bệnh nhân ngữ thanh tịch (1) nhiên, hỷ kinh hô giả, cốt tiết gian bệnh; ngữ thanh âm nhiên, bất triệt (2) giả, tâm cách gian bệnh; ngữ thanh thu thu nhiên, tế nhi trường giả, đầu trung bệnh. Chú thích: Tịch là lặng yên. Triệt là thấu suốt. Dịch nghĩa…

Chi tiết

Kinh Văn 5 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh viết: Sư viết: Tức diệu kiên (1) giả, tâm trung kiên (2) tức dẫn hung trung thượng khí giả, khái, tức trường khẩu, đoản khí giả, phế suy thóa mạt.    Chú thích: Kiên là vai Kiên là cứng Dịch nghĩa: Thầy nói thở lay động vai là trong Tâm cứng (Tà Khí thực)….

Chi tiết

Kinh Văn 6 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh viết: Sư viết: ho mà vi số, kỳ bệnh tại trung tiêu, thực đã, đáng hạ chỉ tức dũ, hư giả bất trị; tại thượng tiêu giả kỳ hấp xúc; tại hạ tiêu giả kỳ hấp viễn, thử giai nán trị, hô hấp động diệu chấn chấn giả bất trị. Dịch nghĩa: Thở hít…

Chi tiết

Kinh Văn 7 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh viết: Sư viết: Thốn khẩu mạch động giả, nhân kỳ vượng thời mà động, giả bệnh can vượng sắc thanh, tứ thời các tùy kỳ sắc, can sắc thanh mà phản sắc bạch, phi kỳ thời sắc mạch, giai đang bệnh. Dịch nghĩa: Thầy nói :Thốn khẩu mạch động, nhân khi vượng thời mà…

Chi tiết

Kinh Văn 8 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Vấn viết: hữu vị chí nhi chí, hữu chí nhi bất chí, hữu chí nhi bất khứ, hữu chí nhi thái quá, hà vị dã? Sư viết: đông chí chi hậu, giáp tý dạ bán, thiếu dương khởi (1) thiếu dương chi thời, dương thủy sinh (2) thiên đắc ôn hòa, di vị…

Chi tiết

Kinh Văn 9 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Sư viết: Bệnh nhân mạch phù giả tại tiền, kỳ bệnh tại biểu; phù giả tại hậu, kỳ bệnh tại lý, yêu thống bối cường bất năng thành, tất đoản khí mà cực Dã.  Dịch nghĩa: Thầy nói: Bệnh nhân mạch phù ở trước (Bộ quan) là bệnh tại biểu; mạch phù ở…

Chi tiết

Kinh Văn 10 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Vấn viết: Kinh vấn (dương) “quyết dương độc hành” hà vị dã ? Sư viết: Thử vi hữu dương vô âm cố xưng quyết dương Dịnh nghĩa: Hỏi rằng : Kinh nói ‘Khuyết Dương độc hành’ là như thế nào ? Thầy đáp : đấy là có Dương không Âm cho nên xưng…

Chi tiết

Kinh Văn 11 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

– Vấn vết: Thốn mạch trầm đại mà hoạt, trầm tắc vi thực, hoạt tắc vi khí, thực khí tương truyền, huyết khí nhập tạng tức hỉ, nhập phủ tức dũ, thử vi thốt (1) quyết, hà vị dã ? – Sư vết: thần khẩu (2) thanh, thân lãnh, vi nhập tạng tức tử; như…

Chi tiết

Kinh Văn 12 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Vấn viết: mạch thoát nhập tạng tức tử, nhập phủ tức dũ, hà vị dã? Sư viết: phi vi nhất bệnh, bách bệnh giai nhiên; thí như tẩm đàm sang (1), tòng khẩu khởi lưu hướng tứ chi giả khả trị, tòng tứ chi lưu lai nhập khẩu giả bất khả trị, bệnh…

Chi tiết

Kinh Văn 13 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Vấn viết: dương bệnh thập bát, hà vị dã? Sư viết: đầu thống, hạng, yêu, tích, tý cước xế thống. Vấn viết: Âm bệnh thập bát hà vị dã? Sư viết: khái thượng khí suyễn, yết, hầu, ô trường mãn, tâm thống cô cấp, ngũ tạng bệnh các hữu thập bát, hợp vi…

Chi tiết

Kinh Văn 14 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Vấn viết: Bệnh hữu cấp đáng cứu lý cứu biểu giả hà vị dã? Sư viết: Bệnh, tật hạ chi, tục tắc hạ lợi thanh dục bất chi. thân thể đông thống giả, cấp đáng cứu lý hậu thân thể đông thống, thanh tiện tự điều giả, cấp đáng cứu biểu dã. Dịch…

Chi tiết

Kinh Văn 15 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Phu bệnh cố tật: Như di thốt bệnh (2) dương tiên trị kỳ thốt bệnh, hậu nãi trị kỳ cố tật dã     Chú thích: Cố tật: Bệnh đã lâu ngầy không khỏi được Thốt bệnh: Bệnh mới mắc Dịch nghĩa. Phàm người bệnh cố tật, lại mắc thêm bệnh đột nhiên, nên trị…

Chi tiết

Kinh Văn 16 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Sư viết: Ngũ tạng bênh các hữu sở đắc giả, ngũ tạng bệnh các hữu sở ố, các tùy kỳ sở bất hỷ giả vi bệnh. Bệnh giả tốt bất ứng thực, nhi phản bạo tử chi tất phát nhiệt giã. Dịch nghĩa: Thầy nói : Tạng nào trong 5 Tạng bệnh mà…

Chi tiết

Kinh Văn 17 – Mạch Chứng Tiên Hậu Bệnh Tạng Phủ Kinh Lạc – Y Gia Quán

Kinh văn: Phu giả bệnh tại tạng, dục công (1), đáng tùy kỳ sở đắc nhi công chi. nhự khát giá trư lĩnh thang trừ giải phòng thử. Chú thích: Công có nghĩa là trị Trư linh thang xem ở mục tiêu khát Dịch nghĩa: Phàm các bệnh tại Tạng muốn công nó đều tùy…

Chi tiết
Contact Me on Zalo