Kinh Văn 18, 19, 20 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn 18: Thái dương bệnh, phát nhiệt vô hãn, phản ổ hàn giả, danh viết cương kính (1). Chú thích: (1) Bệnh Kính: Bệnh có triệu chứng thân cứng rắn, uốn ván, miệng cắn chặt không có nói được. Dịch nghĩa: Thái Dương Bệnh phát sốt không mồ hôi, trái lại sợ lạnh, gọi…

Chi tiết

Kinh Văn 21, 22, 23 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn 21: Thái dương bệnh, phát hãn thái đa, nhân trí kính Dịch nghĩa: Thái dương bệnh phát hãn quá đến nỗi thành bệnh Kính. Từ Trung khả chú: Thái dương bệnh thì hàn nhiều thích nghi với phát hãn nhưng phát hãn quá nhiều thì huyết sẽ bị tổn thương, không nhu dưỡng…

Chi tiết

Kinh Văn 24 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Bệnh giả thân nhiệt, túc hàn, cảnh hạng cường ấp, ố hàn, thời đầu nhiệt, diện xích, mục xích độc đầu động diệu (1), thốt khẩu cấm, bối phản trương gái, kính bệnh dã. Nhược phát kỳ hãn giả, hàn thấp thương đắc, kỳ biểu ích hư (2), tức ố hàn thậm, phát…

Chi tiết

Kinh Văn 25, 26, 27 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn 25: Bao phúc trướng đại giả, vi dục giải, mạch như cố phản phục huyền giả, kính. Dịch nghĩa: Thình lình bụng trướng to là bệnh muốn giải. Mạch như cũ trái lại Phục Huyền làm Kính Đường Dung Xuyên chú: Bệnh Kính mà bụng trướng to là âm đến hòa dương, là…

Chi tiết

Kinh Văn 28 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thái dương bệnh, kỳ chứng bị, thân thể cường kỷ kỷ nhiên (1) mạch phản trầm trì thử vi kính, qua lâu quế chi thang chủ chi Chú thích: (1) Kỷ kỷ nhiên là cổ gáy cứng Dịch nghĩa: Thái Dương Bệnh chứng đầy đủ, thân thể cứng đơ lan cả cổ gáy,…

Chi tiết

Kinh Văn 29 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thái Dương bệnh, vô hãn nhi tiểu phản thiểu, khí thượng xung hung, khẩu cấm bất đắc ngữ, dục tác cương kính, cát căn thang chủ chi. Dịch nghĩa: Thái Dương Bệnh không mồ hôi mà trái lại tiểu tiện ít, khí xung lên yết hầu, miệng ngậm cứng không nói được muốn…

Chi tiết

Kinh Văn 30 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Kính vị bệnh, hung mãn khẩu cấm, ngọa bất trước tịnh, cước loan cấp, tất giới sỉ, khả dữ đại thừa khí thang. Dịch nghĩa: Kính làm bệnh, ngực đầy, miệng ngậm cứng, nằm không dính chiếu, chân co quắp ắt nghiến răng, có thể cho uống Đại Thừa Khí thang. Sách Y…

Chi tiết

Kinh Văn 31 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thái dương bệnh, quan tiết đông thống nhi phiền mạch trầm nhi tế giả, thử danh nhiệt thấp tý, thấp tý chi hậu, tiểu tiện bất lợi, đại tiện phản khoái, đán đáng lợi kỳ tiểu tiên.     Dịch nghĩa: Thái dương bệnh, khớp xương đau nhức mà bứt rứt khó chịu (phiền)…

Chi tiết

Kinh Văn 32 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thấp gia (1) chi vi bệnh, nhất thân tận thống phát nhiệt, thân sắc như hắc hoàng dã. Chú thích: Thấp gia: người vốn có bệnh thấp. Dịch nghĩa: Thấp gia (người bệnh Thấp) khi phát tán khắp cả mình đau nhức, phát sốt, mình vàng như xông cho vàng Trình Lâm chú: Tỳ…

Chi tiết

Kinh Văn 33 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thấp gia, kỳ nhân dã đầu hãn xuất, bối cường, dục đắc bị (1) phức hướng hóa, nhược hạ chi tảo, tắc uyết (2) hoặc hung hãn, tiểu tiện bất lợi, thiệt thượng như thai giả, dĩ đan điền hữu nhiệt, hung thượng hữu hãn, khát dục đắc ẩm nhi bất năng ẩm,…

Chi tiết

Kinh Văn 34 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thấp gia hạ chi. ngạch thượng hãn xuất, vi suyễn tiểu tiện lợi, tử, nhược hạ lợi bất chỉ giả, diệc tử. Dịch nghĩa: Thấp gia cho Hạ, trên trán ra mồ hôi, hơi suyễn, tiểu tiện lợi là chết, nếu Hạ lợi không dứt thì cũng chết. Vưu tại Kinh chú: Bệnh…

Chi tiết

Kinh Văn 35 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Phong thấp tương bác, nhất thân tận đông thống, pháp đáng hãn xuất nhi giải, trị thiên âm vũ bất chỉ y vân, thử khả phát hãn, hãn chi bệnh bất dũ giả, hà dã? Cái phát kỳ hãn, hãn đại xuất giả, dãn phong khí khứ, thấp khí tại, thị ” eo…

Chi tiết

Kinh Văn 36 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thấp giải bệnh, thân đông phát nhiệt, điện hoài nhỉ suyễn, đầu thống ty bổ nhi phiên, kỳ mạch đại tự năng ẩm thực, phúc trung hòa vô bệnh, bệnh tại đầu trung hàn thấp, cố ty bế, Nội dược ty trung tắc dũ. Dịch nghĩa: Thấp gia mình nhức, phát sốt, mặt…

Chi tiết

Kinh Văn 37 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thấp gia, thân phiền đông, khả dữ ma hoàng gia truật thang phát kỳ hãn vi nghị, thận bất khả đi hỏa công chi. Dịch nghĩa: Thấp gia mình nhức phiền, có thể cho uống Ma Hoàng gia Bạch Truật thang, cẩn thận không nên dùng phép cứu để công Vưu tại kinh…

Chi tiết

Kinh Văn 38 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Phong thấp mạch phù, thân trọng hãn xuất ố phong giả, phòng kỷ hoàng kỳ thang chủ chi. Dịch nghĩa: Bệnh Phong Thấp mạch Phù, mình nặng, ra mồ hôi, sợ gió; Phòng Kỷ Hoàng Kỳ thang làm chủ. Vưu tại Kinh chú: Phong thấp tại biểu, phép chữa phải phát hãn, ở…

Chi tiết

Kinh Văn 39 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thương hàn bát, cửu nhật, phong thấp tương bác, thần thể đông phiền, bất năng chuyên trắc, bất ấu bất khát, mạch phù hư nhi sắc giả, quế chi phụ tử thang chu chị, nhược đại tiện kiên, tiểu tiện tự lợi giả, khử quế gia bạch truật thang chủ chi.      …

Chi tiết

Kinh Văn 40 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Phong thấp tương bác, cốt tiết đông phiền, xiết thống bất đác khuất thán, cân chi tác thống kịch, hãn xuất đoản khí, tiểu tiện bất lợi, ố phong, bất dục khứ y, hoặc thân vi thũng giá, cam thảo phụ tử thang chủ chi. Dịch nghĩa: Phong Thấp tương bác, khớp xương…

Chi tiết

Kinh Văn 41 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thái dương trúng thứ, phát nhiệt, ố hàn. thân trọng nhì đồng thông, kỳ mạch huyền tế khẩu trì, tiểu tiện đì, sái sái nhiên mạo tùng, thủ túc nghịch lãnh tiểu hữu lao. Thân tức nhiệt, khẩu tiên khai, bản xỉ táo, nhược phát kỳ hân, tắc kỳ số hạ chi. tác…

Chi tiết

Kinh Văn 42 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thái dương trúng nhiệt gia, yết thị đã, hãn xuất ố hàn, thân nhiệt nhì khát, bạch hổ gia nhân sâm thang chủ trị, Dịch nghĩa: Thái Dương Trúng Yết là Trúng Nhiệt vậy; ra mồ hôi, sợ lạnh, mình nóng mà khát. Bạch Hổ gia Nhân Sâm thang làm chủ Vưu tại…

Chi tiết

Kinh Văn 43 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thái dương trúng yết, thân nhiệt đồng trọng, nhí mạch vị nhược, thứ đi ha nguyệt thượng lãnh thủy, thủy hành bì trung sở thì đã, nhất vật qua để thang chủ chi. Dịch nghĩa: Thái Dương Trúng Yết, mình nóng, nhức nhói nặng nề mà mạch Vi Nhược, đó là tháng hè…

Chi tiết
Contact Me on Zalo