Bài Mới

Kinh Văn 18, 19, 20 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn 18: Thái dương bệnh, phát nhiệt vô hãn, phản ổ hàn giả, danh viết cương kính (1). Chú thích: (1) Bệnh Kính: Bệnh có triệu chứng thân cứng rắn, uốn ván, miệng cắn chặt không có nói được. Dịch nghĩa: Thái Dương Bệnh phát sốt không mồ hôi, trái lại sợ lạnh, gọi…

Chi tiết

Kinh Văn 21, 22, 23 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn 21: Thái dương bệnh, phát hãn thái đa, nhân trí kính Dịch nghĩa: Thái dương bệnh phát hãn quá đến nỗi thành bệnh Kính. Từ Trung khả chú: Thái dương bệnh thì hàn nhiều thích nghi với phát hãn nhưng phát hãn quá nhiều thì huyết sẽ bị tổn thương, không nhu dưỡng…

Chi tiết

Kinh Văn 24 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Bệnh giả thân nhiệt, túc hàn, cảnh hạng cường ấp, ố hàn, thời đầu nhiệt, diện xích, mục xích độc đầu động diệu (1), thốt khẩu cấm, bối phản trương gái, kính bệnh dã. Nhược phát kỳ hãn giả, hàn thấp thương đắc, kỳ biểu ích hư (2), tức ố hàn thậm, phát…

Chi tiết

Kinh Văn 25, 26, 27 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn 25: Bao phúc trướng đại giả, vi dục giải, mạch như cố phản phục huyền giả, kính. Dịch nghĩa: Thình lình bụng trướng to là bệnh muốn giải. Mạch như cũ trái lại Phục Huyền làm Kính Đường Dung Xuyên chú: Bệnh Kính mà bụng trướng to là âm đến hòa dương, là…

Chi tiết

Kinh Văn 28 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thái dương bệnh, kỳ chứng bị, thân thể cường kỷ kỷ nhiên (1) mạch phản trầm trì thử vi kính, qua lâu quế chi thang chủ chi Chú thích: (1) Kỷ kỷ nhiên là cổ gáy cứng Dịch nghĩa: Thái Dương Bệnh chứng đầy đủ, thân thể cứng đơ lan cả cổ gáy,…

Chi tiết

Kinh Văn 29 – Mạch, Chứng Và Cách Chữa Bệnh Kính Thấp Và Trúng Thử – Y Gia Quán

Kinh văn: Thái Dương bệnh, vô hãn nhi tiểu phản thiểu, khí thượng xung hung, khẩu cấm bất đắc ngữ, dục tác cương kính, cát căn thang chủ chi. Dịch nghĩa: Thái Dương Bệnh không mồ hôi mà trái lại tiểu tiện ít, khí xung lên yết hầu, miệng ngậm cứng không nói được muốn…

Chi tiết
Contact Me on Zalo